? заменува една буква

allow

1.
дава (пари), пушта (да влезе), признава, одобрува
2.
дозволува
3.
v. допушта, дозволува; /2/ признава, се согласува (that); /3/ исплатува; /4/ (амер.) изразува мислење, тврди
that to allow for - зема предвид, смета на
4.
допушта

allow me to introduce you to

1.
допуштете да ве претставам

allow of

1.
phr.v. дозволува, овозможува: The facts allow of no other explanation Фактите не оставаат место за поинакво објаснување

allow; enable

1.
допушта; овозможува

allow/give credit

1.
одобрува/дава кредит

allowable

1.
допуштлив

allowance

1.
надоместок, додаток (детски), џепарлак, рабат
2.
допуштање дозвола
3.
n. дозвола, согласување; /2/ допуштање; /3/ земање предвид; v. дозволува (некому); /2/ дава издршка или оброк
4.
попуст, одбиток; додаток; доплата
5.
паричен додаток

allowance; compensation

1.
надоместок; компензација