? заменува една буква

building

1.
зграда
2.
n. зграда, градба /2/ градење
3.
градење; градба

building blocks (of life)

1.
основни елементи (на животот); градбени тули

building contraction

1.
високоградба

building contractor

1.
n. econ. градежен претприемач; изведувач на работи

building land

1.
n. constr. градежно земјиште

building site

1.
градилиште

building trade

1.
n. building industry building workers n. pl. constr. градежници

building-up

1.
n. изградба, градба, објект

building; structure

1.
градба; градење; состав