? заменува една буква

company

1.
друштво
2.
n. друштво, здружение, компанија
in company with - во друштво со
to keep company with - се дружи, прави друштво; /2/ трговско друштво
3.
дружина; друштво
4.
компанија

company of(in the)

1.
во друштво (со)

company; firm

1.
компанија; претпријатие