? заменува една буква

give up

1.
се откажува (од); откажува
2.
отстапува

give up on

1.
phr.v. 1. се откажува (од идеја).
2. губи надеж во; give up on sb прогласува некого за безнадежен случај; The car has given up on me Ми откажа колата

give up the ghost

1.
испушта душа

give up to

1.
phr.v. се препушта на; give up to despair се препушта на очајот

give up/quit a job

1.
напушта работа