? заменува една буква

injure

1.
навредува, повредува
2.
повредува
3.
v. расипува, оштетува; /2/ навредува; /3/ повредува, ранува
4.
повредува, навредува, ранува

injured

1.
навреден, повреден, оштетен
2.
повреден
3.
оштетен, навреден, повреден

injured party

1.
оштетена страна

injured person

1.
повреден човек

injured(to be)

1.
повреден