? заменува една буква

motivate

1.
v. поттикнува; /2/ е по повод на нешто
2.
поттикнува
3.
побудува

motivated

1.
1. мотивиран: a highly motivated student исклучително мотивиран студент.
2. be motivated to do sth мотивиран е да (на)прави нешто.
3. keep sb motivated постојано мотивира некого.
4. (be) commercially/politically motivated комерцијално/политички (е) мотивиран