? заменува една буква

move on

1.
phr.v. 1. се движи, оди напред.
2. се преселува (to во)