? заменува една буква

put up

1.
подига

put up to

1.
phr.v. put sb up to sth/doing sth a) наговара/присилува некого на нешто/да (на)прави нешто, б) информира/упатува некого во нешто/(како) да (на)прави нешто: Somebody must have put him up to it Сигурно некој го наговорил/натерал на тоа; He put her up to all the ways of avoiding taxes Тој ја запозна со сите начини како да се одбегне данокот; А friend of mine put me up to it Еден пријател ми ја сугерираше идејата