? заменува една буква

resign

1.
се откажува
2.
v. се одрекува од должност; се откажува или дава отказ; симнува обврски од себе
to resign oneself - отстапува, се предава (на некого)

resign oneself

1.
препушта; се препушта; откажува; се откажува

resignation

1.
оставка
2.
n. оставка; /2/ поднесување барање за оставка
to send in one's resignation - поднесува барање за оставка; /3/ пропуштање на судбина
3.
резигнација

resigned

1.
смирен