? заменува една буква

resignation

1.
оставка
2.
n. оставка; /2/ поднесување барање за оставка
to send in one's resignation - поднесува барање за оставка; /3/ пропуштање на судбина
3.
резигнација