? заменува една буква

superior

1.
виш, поарен, подобар, поквалитетен, издигнат
2.
(n) игумен, претпоставен, шеф, старешина, игуманија
3.
старешина
4.
n. раководител, началник, старешина; a. повисок, постар (по положба); /2/ одличен; /3/ подобар, со подобар квалитет
5.
претпоставен

superior; upper

1.
горен; подобар; повисок

superiority

1.
супериорност, надмоќност
2.
надмоќ
3.
n. старешинство; /2/ надмоќ, превласт
4.
надмоќност

superiority complex

1.
n. psych, комплекс на (повисока вредност

superiors

1.
претпоставени