? заменува една буква

workman

1.
n. работник
2.
работник
Зборови со слично значење
именки (синоними):

workmanlike

1.
a. стручен, вешт
Зборови со слично значење

workmanship

1.
мајсторство
2.
n. стручност, знаење, умешност; /2/ обработка
work-out - n. (амер сленг) проба, проверка, пробен рок; /2/ (спорт) вежбање, тренирање
3.
изработка
Зборови со слично значење