? заменува една буква

стратификација

1.
(лат. stratificatio) таложење, создавање на пластови, слоеви, слоевитост, напластеност.