? заменува една буква

Фауна

1.
(лат. Fauna) 1. мит. во староримската митологија: божица на полињата и шумите; 2. фауна а) животинско царство воопшто; 6) сиот животински свет на едно потесно подрачје, на една земја, континент или во некој период во геолошката историја на Земјата.