? заменува една буква

direction

1.
правец
2.
n. раководство, управа; /2/ упатување, подучување, наредба, упатство; /3/ правец; /4/ адреса; /5/ дирекција, управа
3.
инструкции; упатства
4.
управа
5.
упатство

direction-finder

1.
n. радиогонометар

direction; way

1.
правец; насока

direction; way; trend; tendency

1.
насока; правец; тенденција