? заменува една буква

management

1.
раководство
2.
n. управување, ракување
the management - управа, дирекција; вештина на ракување
3.
мснаџмент; управа
4.
раководство; управа
Зборови со слично значење

management accounts

1.
деловен извештај

management buyout

1.
n. econ. купување претпријатие заедно со раководниот кадар/работниците

management ethics

1.
етика во менаџментот

management studies

1.
n. econ. студии по менаџмент