? заменува една буква

administration

1.
n ;1. управа, управување, администрација ;2. (Am.) влада
2.
управа, раководење, управување
3.
1. применување (прописи), спроведување (правда)
4.
2. давање (лек - причесна)
5.
n. раководење со работа; администрација; /2/ министерство, влада
6.
администрација; управа; раководење, управување
7.
управа

administration building

1.
управна зграда

administration; management

1.
управа; раководство