? заменува една буква

mitigation

1.
n. 1. law скратување (на казна); олеснителна околност; in mitigation како олеснителна околност.
2. ублажување, олеснување, намалување (на бол/мака/тешкотии)