? заменува една буква

decrease

1.
смалување
2.
n. намалување, опаѓање, снижување, намалување
to be on tfie decrease - е во опаѓање
3.
v. намалува, снижува; /2/ опаѓа, исчезнува
4.
се намалува; опаѓа; намалува
5.
опаѓа
6.
смалува
Зборови со слично значење

decrease; drop; lower; fall

1.
опаѓа; намалува; се намалува

decrease; reduce

1.
намалува; опаѓа; се намалува