? заменува една буква

change

1.
промена
2.
n. измена, промена; /2/ замена; /3/ промена; /4/ заменување; /5/ кусур, ситни пари; v. се менува, се променува; /2/ смени, замени; /3/ се пресоблекува; /4/ преседува (во автобус, во трамвај); /6/ се преселува; /6/ извршува размена (на нешто»
3.
кусур
4.
промена, менува

change code page

1.
компј. види code page

change of tack

1.
промена на став

change one's conditions

1.
се мажи (жени)

change one's m

1.
предомислува

change; innovation; modification; transfer; transformation

1.
промена; новост; преиначување; замена; трансформација

change; modify; transform

1.
променува; се менува; се променува; менува; преиначува; преобразува

changeable

1.
променлив
2.
a. променлив, нестабилен
Зборови со слично значење
придавки (антоними):
придавки (слични):