? заменува една буква

move

1.
движење
2.
n. потег; /2/ движење, работа; v. помрднува, преместува; /2/ се движи
to move about, to move away - се преместува, се преселува
to move back - оди наназад, се повлекува
to move down - се спушта
to move in - допатува (некаде) /2/ вметнува
to move off - се оддалечува, заминува, отфрла
to move on - променува положба
to move out - истура, извлекува /2/ се иселува
to move up - приближува /2/ подвлекува
3.
движи
4.
оди
5.
движење, чекор
6.
преселба

move along

1.
phr.v. тргнува, се помрднува (колоната возила); се помрднува (на клупа): Can you move along a few places Можете ли да се помрднете за неколку места

move away

1.
оддалечува

move back

1.
phr.v. (се) враќа (назад): Не moved back to the desk Тој се врати на бирото; Move the table back to where it was before Врати ја масата на старото место

move back; reverse

1.
враќа (назад); се враќа (назад)

move for

1.
phr.v. поднесува предлог, предложува

move forward

1.
phr.v. оди напред

move in

1.
вселува

move off

1.
phr.v. поаѓа, тргнува, заминува (возот/автобусот/автомобилот/војската)

move on

1.
phr.v. 1. се движи, оди напред.
2. се преселува (to во)

move out

1.
иселува

move up

1.
phr.v. 1. се помрднува: Can you move up a few seats? Можете ли да се помрднете за неколку седишта?
2. sport напредува (во повисок ранг/лига).
3. school напредува во повисок клас (ученикот).
4. добива унапредување (работникот)

moveable

1.
adj. movable
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

moved; affected

1.
трогнат

moveless

1.
a. неподвижен

movement

1.
движење
2.
n. движење, преместување, помрднување; /2/ од
3.
побарувачка; движење; проток

movement; motion

1.
движење

mover

1.
n. движечка сила; /2/ двигател
2.
задвижувач