? заменува една буква

move

1.
движење
2.
n. потег; /2/ движење, работа; v. помрднува, преместува; /2/ се движи
to move about, to move away - се преместува, се преселува
to move back - оди наназад, се повлекува
to move down - се спушта
to move in - допатува (некаде) /2/ вметнува
to move off - се оддалечува, заминува, отфрла
to move on - променува положба
to move out - истура, извлекува /2/ се иселува
to move up - приближува /2/ подвлекува
3.
движи
4.
оди
5.
движење, чекор
6.
преселба