? заменува една буква

strike

1.
удар
2.
n. штрајк; v. (past. pp. struck, stricken) штрајкува; /2/ удира; /3/ избива(саат); /4/ погодува (некого или нешто)
3.
штрајк
4.
удар, напад
5.
задава

strike a balance

1.
постигнува спогодба

strike a bargain

1.
прави зделка

strike an attitude

1.
стои неприродно, зазема поза

strike back

1.
phr.v. 1. возвраќа (удар/на критики).
2. се одмаздува (at/against sb некому)

strike down

1.
phr.v. 1. соборува, срушува.
2. погодува, напаѓа, покосува (болеста): He was struck down by cancer Го покоси ракот

strike leader

1.
n. econ. водач на штрајк

strike off

1.
phr.v. 1. откинува, пресекува (гранка/ластар/глава).
2. избришува, пречкртува (од список/членство)

strike on/upon

1.
phr.v. 1. открива, наидува на (одговор/решение/место); strike on a brilliant idea му текнува брилијантна идеја.
2. strike 1

strike out

1.
промашува

strike pay

1.
n. econ. (синдикален) надоместок за штрајк

strike up

1.
засвирува

strike up camp

1.
се сели на друго место, демонтира камп

strikebreaker

1.
штрајкбрејкер
Зборови со слично значење
именки (синоними):

strikebreaking

1.
n. econ. be accused of strikebreaking обвинет е дека е штрајкбрехер
Зборови со слично значење
именки (синоними):

strikeout

1.
компј. прецртување. Кај програмите за обработка на текст, прецртување на дел од текст со (испрекината) линија повлечена по средината на редот. Се користи да покаже кој дел од текстот е избришан.
Зборови со слично значење
именки (синоними):

striker

1.
штрајкувач
2.
n. штрајкувач
Зборови со слично значење