? заменува една буква

affect

1.
(n) афекти
2.
се преправа, афектира, делува врз, нагаѓа, влијае
3.
делува
4.
v. влијае (на некого); /2/ погаѓа, возбудува; /3/ повредува; v. привидна наклонетост, преправање; /2/ извештаченост,
5.
влијае; делува на
6.
имитира
7.
извештачен
8.
влијание
Зборови со слично значење

affect I

1.
n (psych.) чувствување

affect II

1.
v ;1. влијаење; to ~ one's health влијаење на нечие здравле ;2. допирање, трогнување; deeply ~ed длабоко трогнат ;3. (med.) напаѓање, заразување

affect III

1.
v tr ;1. имитирање ;2. преправање, глумење; to ~ indifference глумење рамнодушност; he ~ed ingorance се направи како ништа да не знае

affect reciprocally

1.
има спротивно дејство

affectation

1.
n афектација, преправање; глумење; an ~ of cordiality глумење љубезност
2.
преправање, извештаченост, афектирање
Зборови со слично значење

affected

1.
a see affect II; ~ by disease заболен
2.
трогнат, усилен, извештачен, неприроден
3.
a. погоден; /2/ соборен (од болест); /3/ повреден
4.
a. неискрен; /2/ извештачен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

affected II

1.
a see affect III; извештачен, неприроден, усилен

affecting

1.
троглив
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

affection

1.
n ;1. наклоност, љубов; to feel ~ for smb. чувствување наклоност према некој ;2. (often pl) чувство ;3. (med.) заболување; an ~ of the lungs заболување на градите
2.
приврзаност, воспаление (на грлото), љубов
3.
n. приврзаност, љубов; /2/ возбудување; /3/ болест
4.
наклонетост
Зборови со слично значење

affection; love

1.
љубов (кон); наклонетост

affection; love; favour

1.
наклонетост; љубов (кон)

affectionate

1.
a нежен; срдечен; ~ care нежно старанје; an ~ greeting срдечен поздрав; (at the close of a letter) yours ~ly... те сака твојот..
2.
предан, љубезен, нежен, срдечен
3.
a. верен, нежен
4.
наклонет; срдечен; предан
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

affectionate; cordial; hearty; warm

1.
срдечен; предан; наклонет; искрен; топол

Affectionately yours

1.
Твој верен, Со наклоност

affective

1.
a (psych.) чувствителен
2.
a. кој се однесува на возбудување, емоционален
Зборови со слично значење
придавки (синоними):