? заменува една буква

impress

1.
(n) печат, отпечаток
2.
импресионира, воодушевува
3.
1. втиснува, всадува, вградува
4.
2. отпечатува, остава впечаток
5.
отпечаток
6.
n. жиг, печат, впечаток (и прен.)
7.
v. втиснува жиг, удира печат (on); /2/ влијае (on); /3/ жигосува (со with); /4/ остава поволен впечаток
8.
импресионира
Зборови со слично значење

impressible

1.
a. осетлив
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

impression

1.
впечаток, издание, печат, отпечаток, копија
2.
1. претстава, имитација (в театар)
3.
впечаток
4.
n. впечаток
under the impression of - под впечаток од); /2/ трага, одраз; /3/ отпечаток; /4/ печат

impressionability

1.
чувствителност, поводливост, приемчивост

impressionable

1.
поводлив, податлив, чувствителен, приемчив
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

impressionism

1.
импресионизам (во уметноста)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

impressionist

1.
(adj) импресионистички
2.
имитатор, импресионист (во уметноста)
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):
придавки (слични):

impressionistic

1.
adj. art импресионистички
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (слични):

impressionistic/ally

1.
импресионистички

impressionistically

1.
adv. art импресионистички

impressive

1.
впечатлив
2.
a. впечатлив, импресивен, трогателен
3.
впечатлив; импресивен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

impressive/ly

1.
импресивен, впечатлив

impressiveness

1.
впечатливост, импресивност
Зборови со слично значење
именки (синоними):