? заменува една буква

snatch

1.
фаќање дофат
2.
n. посегање, фаќање; v. зграпчува (нешто at)
to snatch off - симнува (шешир)
to snatch out - истргнува
3.
зграпчување
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (слични):

snatch at

1.
phr.v. 1. посегнува (sth да дофати/зграпчи нешто).
2. зграпчува, искористува (можност/шанса)

snatch squad

1.
n. ударна полициска единица (за апсење демонстранти)

snatchy

1.
adj. inf. {compar. snatchier. superl. snatchiest) 1. испрекинат (сон/спиење/конверзација).
2. одвреме-навреме, кампањски (работа)