? заменува една буква

capture

1.
n. заробување, заземање (територија, град); /2/ фаќање; /3/ (pl.) воен плен; v. зазема (град); /5/ фаќа, запленува
2.
компј. препис на екран. Запишување на содржината на екранот на диск или друг надворешен медиум за складирање и понатамошно користење на податоци.
3.
заробува; фаќа
4.
фаќа

capture; catch

1.
фаќа; заробува; лови