? заменува една буква

action

1.
постапка, акција, дејство, чин, дело
2.
1. парница, тужба, функционирање (на механизам)
3.
2. движење (на балерина), тек (на претстава)
4.
3. бој, борба
5.
работа
6.
n. чин, постапка; /2/ дејство, работа /3/ бој, борба (in action во бој)
7.
акција; дело; ефект
8.
дејност
9.
дејство

action figure

1.
подвижна фигурина

action I

1.
a ;1. работа; дело; акција; a conscious (involuntary) ~ свесна (ж) работа; to go into ~ стапување во акција; to put into ~ ставање во работа; a man of ~ човек од дело; ~ of the heart работа на срцето; *a piece of the ~ дел, удел ;2. (tech., chem., phys.) дејство; the ~ of acids дејство на киселините; brake ~ дејство на кочниците; delayed (erosive) ~ успорено (ерозивно) дејство ;3. (legal) постапка, парница; to bring ~ against smb. подигнување постапка против некого; or: поведување парница против некого ;4. (usu. mil.) борба, акција, операција; to break off ~ прекинување на борбата (акцијата); to commit to ~ воведување во борба; to get into ~ стапување во борба; killed in ~ погинал во борба; to move into ~ стапување во борба; missing in ~ исчезнат во борба; to put (knock, force) out of ~ исфрлување од строј (борба) ;5. механизам, направа ;6. (in pl) однесување: *~s speak lowder than words зборови летаат, а делото покажува

action II

1.
a акционен; an ~ film акционен филм

action replay

1.
(Br.) see instant replay

action-painting

1.
n. art тахизам (апстрактен експресионизам)

action; act; rank

1.
чин; дело; ранг

action; act; things; work

1.
дело; чин; работи

action; effect

1.
дејство; акција; впечаток

action; share

1.
акција; дејство

actionable

1.
(actionably) казнив
Зборови со слично значење