? заменува една буква

act

1.
(v) служи, работи, делува, врши функција на
2.
(n) договор, одлука, одредба, чин, постапка, дело
3.
(5) глуми, игра (ролја)
4.
1. акт, закон
5.
1. (v) функционира, се однесува, оди, постапува
6.
2. (v) се раководи, изразува (преку дела), постапува
7.
3. (v) влијае (на)
8.
4. (v) изведува, дава (претставува), прикажува
9.
закон
10.
n. дело, дејствие, чин, постапка; /2/ поставување, указ; /3/ документ, акт; /4/ чин (во театарска претстава); v. постапува, се однесува; /2/ игра (ролја); /3/ дејствува, влијае (на on)
11.
глуми
12.
дело
13.
ролја
14.
одлука

act as an interpreter

1.
настапува како преведувач

act I

1.
n ;1. работа, дејствие, дело, акција; a charitable ~ дело на милосрдие; a criminal (just, punishable) ~ кривично (правно, казниво) дело; an heroic ~ јуначко дело; to catch in the (very) ~ фаќање на самото дело; an unfriendly ~ toward smb. непријателска акција спрема некој ;2. одлука, декрет; an ~ of parliament одлука на парламентот ;3. (theater) чин, акт; ~ one прв чин ;4. misc.; an ~ of God виша сила; *to put on an ~ се преправа; an ~ of war воени мерки

act II

1.
v ;1. tr and intr играње, глумење; to ~ a role играње на улога; to ~ (out) a scene играње на сцена; to ~ in a play играње во драма; to ~ on the stage глумење на театар ;2. intr постапување, однесување, работење; to ~ in violation of the law постапување (работење) против законот; to ~ on one's own постапување (работење) на на своите рука; to ~ according to smb.'s order постапување (работење) по нечија заповест; to ~ bravely (properly, stupidly) постапување храбро (правилно, глупо); to ~ wisely мудро однесување; to ~ in cold blood работење ладнокрвно; to ~ in good faith постапување искрено; to ~ on smb.'s instructions работење према нечии упатства ;2. intr служење; to ~ as smb.'s agent служење како нечиј агент ;4. intr правење се; he ~ed as if he knew nothing се направи се како ништа да не знае ;5. misc.; to ~ on a question пристапување кон прашањето; (Br.; legal) to ~ for a client застапување на странка; to ~ the fool изигрување на будала; to ~ one's age однесување како што доликува на својата возраст

act in bad faith

1.
постапува нечесно

Act of God

1.
виша сила

act of grace

1.
добро дело

act of hostility

1.
непријателска постапка

act of oblivion

1.
указ за помилување

act of sale

1.
купопродажбен договор

act on

1.
v одговарење; to act on a request одговарање на молба (see also act II ;2, ;5)

act out

1.
v see act II ;1

act the fool

1.
игра будала

act up

1.
v ;1. непристојно однесување; the child was acting up детето се однесувало непристојно ;2. функционирање, лошо работење; the engine was acting up моторот лошо функционираше ;3. работење; to act up to one's ideals работење сходно на своите идеали
2.
(coll) мајтапи, "изведува", шкрипи
3.
непристојност

act; work; run

1.
дејствува; е во погон

actable

1.
(adj) изведлив
Зборови со слично значење
придавки (антоними):

acting

1.
I n ;1. (on the stage and fig.) глума; играње, глумење ;2. претворување, симулирање
2.
(n) глума
3.
(adj) кој што делува
4.
(head) вршител на должност (шеф)
5.
којшто делува
6.
n. (театар.) глума, игра; a. којшто дејствува, којшто настапува
7.
глума
Зборови со слично значење

acting II

1.
a ;1. глумечки; an ~ school актерско училиште ;2. привремен; an ~ director вршител на должноста директор

actinic

1.
a актински
Зборови со слично значење
придавки (слични):

actinide

1.
n. chem. актинид
Зборови со слично значење
именки (синоними):

action

1.
постапка, акција, дејство, чин, дело
2.
1. парница, тужба, функционирање (на механизам)
3.
2. движење (на балерина), тек (на претстава)
4.
3. бој, борба
5.
работа
6.
n. чин, постапка; /2/ дејство, работа /3/ бој, борба (in action во бој)
7.
акција; дело; ефект
8.
дејност