? заменува една буква

play

1.
шега, игра, забава, играрија, играње
2.
(v) свири, трепери, игра, поигрува, глуми, забавува
3.
1. трепет, глума, преправање, драма, разиграност
4.
1. (v) лета, се движи, работи, оди, се врти, виори
5.
10. (v) се претставува како, ризикува (пари)
6.
2. преливање (на бои)
7.
2. (v) се плетка, се лизга, пука, пушта звук, шприца
8.
3. растојание, слобода (на движење), замав, простор
9.
3. (v) нишани, се коцка, спортува, се преправа
10.
4. возможност
11.
4. (v) употребува, управува со, слуша, става во погон
12.
5. ред (во игра), коцка(ње)
13.
5. (v) исполнува (соната), пали (радио), пушта грамофон
14.
6. (v) изморува, заморува, испалува (ѓуле), фрла (топка)
15.
7. (v) мрда (шах фигура), искористува (карта)
16.
8. (v) вклучува во тим, се натпреварува со
17.
9. (v) се подбива, се поигрува со (нечии чувства)
18.
игра
19.
n. игра
fair play - чесна, фер-игра; /2/ театарска претстава; /3/ шега, игра со зборови, досетка; /4/ дејствие, движење
to bring into play - става во движење, придвижува
to come into play - настапува, преработува; v. игра
to play fair - чесно, фер игра
to play foul - нечесно постапува, лаже; /2/ одигрува (улога); /3/ се забавува; /4/ става во движење
to play off - изигрува, прелажува некого
to be played out - се исцрпува (за човек)
to play up - активно учествува
20.
поигрува; игра; се поигрува
21.
коцка(ње), ред (во игра)
22.
возможност
23.
растојание, замав, слобода (на движење), простор
24.
преливање (на бои)
25.
драма, глума, разиграност, преправање, трепет
26.
шега, забава, играње, играрија, игра, представа

play (v)

1.
трепери, свири, игра, поигрува, глуми, забавува

play 1 (v)

1.
лета, се врти, се движи, виори, оди, работи

play 10 (v)

1.
ризикува (пари), се претставува како

play 2 (v)

1.
пушта звук, пука, шприца, се лизга, се плетка

play 3 (v)

1.
се коцка, спортува, нишани, се преправа

play 4 (v)

1.
слуша, управува со, употребува, става во погон

play 5 (v)

1.
пали (радио), пушта грамофон, исполнува (соната)

play 6 (v)

1.
фрла (топка), изморува, испалува (ѓуле), заморува

play 7 (v)

1.
мрда (шах фигура), искористува (карта)

play 8 (v)

1.
се натпреварува со, вклучува во тим

play 9 (v)

1.
се поигрува со (нечии чувства), се подбива

play a trick

1.
се поигрува

play about

1.
(around) се мае, губи време, плетка, мати

play about (around)

1.
се мае, мати, губи време, плетка

play about/around

1.
phr.v. 1. си игра (дената).
2. си игра, се поигрува, чепка: He was playing around with the gun when it went off Тој си играше со пиштолот кога пукна

play act

1.
се преправа

play along

1.
одолговлечува, влечка за нос (фиг)

play an ape

1.
прави смешки, мајмунисува, имитира

play at dibs

1.
игра ашици

play away

1.
phr.v. sport (игра) во гости

play back

1.
phr.v. пушта (видео/магнетофонска) лента (to sb некому)

play both ends against middle

1.
гледа сеир

play by ear

1.
свири по слух
2.
(fig) се прилагодува, флексибилен е