? заменува една буква

turn

1.
вртење
2.
n. свиок, завој; /2/ свртување, скршнување а turn to the right свртување надесно; /3/ промена, пресвртница turn for the better се променува на подобро; /4/ ред
to take turns - се сменува
by turns, in turn - по редослед, еден по друг; /5/ услуга
to do one a good turn - прави некому услуга; /6/ прошетка, излет (со кола)
to go for a turn, to take a turn - се прошетува; v. завртува, скршнува; /2/ свртува, се врти; /3/ обрнува (внимание); /4/ се менува
to turn pale - побледува; /5/ се променува; /6/ (се) превртува
to turn about - се врти во круг
to turn again - се враќа
to turn against - се буни, се спротиставува
to turn away - се свртува на страна, не прифаќа
to turn back - протерува /2/ се враќа назад
to turn down - свиткува, превиткува /2/ смалува /3/ потиснува
to turn in - наидува, навратува
to turn off - затвора (славина), исклучува (плин)
to turn on - отвора (славина), вклучува (светло)
to turn out - испразнува, превртува /2/ исклучува, гасне
to turn over - предава /2/ се врти, се превртува /3/ размислува, оценува
to turn round - се свртува
to turn to - се фаќа за некоја работа /2/ се обраќа некому
to turn up - дига во висина /2/ одненадеж се појавува
3.
се завртува
4.
врти, завртува

turn about/around

1.
phr.v. се свртува, се врти (човекот/возилото)

turn against

1.
phr.v. 1. turn sb/sth against sb свртува некого/нешто против некого.
2. turn against sb/sth се свртува/станува против некого/нешто: The public opinion turned against him Јавното мислење се сврти против него

turn back

1.
phr.v. l. (се) враќа (назад): It was getting dark so we decided to turn back Се стемнуваше, та решивме да се вратиме; There's no turning back Нема враќање назад.
2. turn the clock back; turn back the clock го враќа часовникот/времето назад: We can't turn the clock back He можеме да го вратиме часовникот назад; The new legislation has turned the clock back 10 years Новиот закон значи враќање десет години наназад

turn down

1.
пресвиткува

turn down a tender

1.
одбива понуда.

turn in

1.
пријавува
2.
поднесува

turn off

1.
изгасува

turn on

1.
пушта, вклучува

turn out

1.
произведена стока
2.
гаси

turn over

1.
промет, обрт
2.
свртува

turn round/around

1.
phr.v. се свртува (назад - човек/возило); се врти (предмет): Turn round and look^at me Сврти се и погледни ме; Turn the chair round to the fire Сврти го столчето кон огнот

turn signal

1.
n. amer. auto, трепкач (brit.: indicator)

turn to good account

1.
добро употребува (пари-талент)

turn turtle

1.
се превртува (бродот)

turn up

1.
појавува

turn upon

1.
phr.v. напаѓа, се нафрла врз (некого со зборови/тупаници)

turn-off

1.
n. 1. споредна улица, скршнување, вртење: This is the turn-off for the airport Тука се скршнува за аеродромот.
2. it's a (real) turn-off! a) (навистина) одбивно/одвратно/здодевно е. б) (навистина) (ме) одвраќа (од секс)

turn-on

1.
n. inf. it's (a real) turn-on a) (навистина) возбудливо/интересно е. б) (многу) секси е
Зборови со слично значење
именки (синоними):

turn-up

1.
n.l.brit. манжетна (на панталони) (amer.: cuff).
2. that's a turn-up for the book(s) inf. какво изненадување/чудо! ова треба да се забележи!

turn/switch off

1.
гаси (светло); исклучува

turncoat

1.
отпадник
Зборови со слично значење
именки (синоними):

turndown

1.
n. 1. одбивање.
2. econ. тенденција на опаѓање (на цени); рецесија (на економија)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

turned-on

1.
adj. inf. be/get turned-on загреан/возбуден е

turning

1.
(Ча:шгј) n. свртување, раскрсница, свиок (на река); /2/ токарска работа
turning-point - n. пресвртница, решавачки момент
Зборови со слично значење

turning pair

1.
вртлива врска

turning-circle

1.
n. brit. auto, радиус на свртување (amer.: turning-radius)

turning-point

1.
n. пресвртница; be at a turning point (in one's life/career) се наоѓа на пресвртница (во животот/кариерата); be a turning point (in one's life/career) претставува пресвртница (во нечиј живот/кариера)

turnip

1.
репка
2.
n. репа
3.
репа
Зборови со слично значење

turnip weed

1.
n. bot. репичка (Rapistrum)

turnkey

1.
n. arch. (pl. turnkeys) затворски чувар, клучар
Зборови со слично значење

turnkey system

1.
компј. систем клуч на рака. Севкупност од хардверски и софтверски елементи, елементи на планирање и дизајн на информациски системи, така усогласени и конфигурирани што можат да ги задоволат потребите на одреден вид корисници. Вам ви останува само да го вклучите системот и - на работа, на труд.

turnover

1.
промет
2.
промет; обрт; профит; реализација
3.
промет (трговски)
Зборови со слично значење

turnover commission

1.
провизија на промет

turnpike

1.
автопат
Зборови со слично значење

turnround

1.
n. 1. econ. (време на) истовар и товарење (камион/брод/авион): The turnround time for our lorries is three hours Нашите камиони се истовараат и повторно товарат за три часа.
2. (исто и turnround time) econ. време на реализирање на нарачка.
3. место за вртење (на возило)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

turntable

1.
n. 1. подвижна плоча (на грамофон).
2. rail, подвижен мост
Зборови со слично значење
именки (синоними):