? заменува една буква

upset

1.
n. вознемирување, немир; /2/ збрка; /3/ караница; v. (past. pp. upset) (се) превртува, (се) вознемирува; /2/ нарушува (планови и сл.)
2.
сензација
3.
ремети
4.
изненадува
5.
нерасположен
6.
изненадување

upset price

1.
почетна цена на предмет на јавно наддавање

upsetting

1.
adj. вознемирувачки; загрижувачки (for sb за некого); it's upsetting to hear/see вознемирувачки/загрижувачки е да видиш/чуеш; It's upsetting for him to talk about the accident Тешко му е да зборува за несреќата; The incident was very upsetting for me Настанот многу ме вознемири
Зборови со слично значење
придавки (синоними):