? заменува една буква

go

1.
(stand) bail for sb плаќа кауција за некого
2.
оди
3.
v. (past went, p.p. gone) оди, се вози, лета; /2/ си оди, (от)патува, тргнува
to go for a ride - отпатува, тргнува на прошетка; /3/ тргнува, поаѓа
to go shopping - оди на купување; /4/ води (пат), се протега (некој пат), поминува (некој правец); /5/ е, се наоѓа во некоја состојба
to go hungry - е постојано гладен; /6/ е во промет, во движење; /7/ работи, функционира, оди (часовник), чука (срце); /9/ проаѓа; /10/ поминува (време), исчезнува; /11/ умира, гине
to go hence - оди на оној свет
he is gone - тој загинал, него го нема меѓу живите; /12/ се откинува, се откршува /13/ се сместува (за предмети) /14/ се придржува до одреден начин на работа /15/ постапува, (на)прави /16/ преод во некоја состојба
to go sick - се разболува /17/ се предава (по пошта) /18/ придонесува /19/ одговара, е прикладен
to go about - оди, се шета горе - долу
to go adrift - скршнува од определениот правец
to go ahead - напредува, се пробива, излегува на чело
go ahead! - напред! to go along се пробива напред
to go along with - се вози (со некој), патува (со некого)
to go back - се враќа
to go back on - напушта, одбива да стори нешто /2/ погазува (збор)
to go behind - преиспитува, проучува, разгледува
to go between - посредува
to go beyond - надминува, претерува
to go by - поминува (за време) /2/ зависи (од) /3/ се раководи (со нешто)
to go down - заоѓа /2/ потонува, /3/ пропаѓа, попушта /4/ паѓа, /5/ се стивнува (ветер)
to go for - се смета за (некој), важи за /2/ си поставува цел себеси
4.
минува

go (stand) bail for sb

1.
плаќа кауција за некого

go about

1.
phr.v. 1. се зафаќа, приоѓа, пристапува (на проблем/задача): She knows how to go about It Таа знае како да пријде (на проблемот/работата/задачата); We must go about It carefully Мораме со внимание да пристапиме.
2. зафатен е со, се занимава; go about one's business си ја тера/гледа работата.
3. се шири (вести/гласови).
4. naut. свртува (во спротивна насока).
5. се шета (наоколу); go about barefoot се шета бос.
6. go about with sb се дружи со некого

go about go through

1.
phr.v. 1. прифаќа, изгласува, изгласан е (закон/предлог/план); склучува, потпишува (деловна зделка): The deal did not go through Пропадна зделката.
2. поднесува, претрпува, преживее, преживува: He's going through a very difficult time Тој поминува низ многу тежок период.
3. проверува, прегледува (сметки/книги/пошта/џебови): I went through his essay with him Заедно со него го прегледавме есеј от.
4. излегува, издаден е (книгата/изданието): This dictionary has gone through five editions Овој речник досега има пет изданија.
5. троши (средства/пари/материјал); износи (облека/чевли): I've gone through the elbows of my jumper Џемперот ми се излижал на лактовите

go across

1.
phr.v. преминува преку, оди каршија

go against

1.
phr.v. 1. не прифаќа, игнорира (препорака/совет/желба): Не went against my advice Тој не го прифати мојот совет.
2. се судрува со, во контрадикција/расчекор е со: That goes against what he told me Тоа е во контрадикција со она што тој ми го кажа.
3. не оди во прилог (одлуката/пресудата): The verdict went against the defendant Пресудата не беше во полза на обвинетиот; His divorce may go against him winning the election Разводот можеби ќе му ги намали изгледите за победа на изборите; If luck should go against him Во случај среќата да му го сврте грбот

go ahead

1.
phr.v. 1. почнува: Go ahead, we're all listening Почни, сите те слушаме.
2. go ahead with sth/doing sth продолжува со нешто/да (на)прави нешто; go ahead with a plan/project продолжува со (работа врз) план/проект.
3. go (on) ahead of sb оди/излегува пред некого

go along with

1.
phr.v. 1. go along with sb а) оди со некого, б) се согласува со некого: I go along with you on that Се согласувам со тебе во врска со тоа.
2. go along with sth а) продолжува со (план/проект). б) оди со нешто

go around/round

1.
phr.v. 1. go around doing sth постојано прави нешто: You can't go around accusing people like that He можеш тукутака постојано луѓето да ги обвинуваш.
2. go around with sb; go around together; go about with sb се дружи/излегува со некого.
3. go around and around се врти (во круг).
4. go round
4.5. what goes around comes around кој чека, ќе дочека

go away

1.
phr.v. 1. заминува, (си) оди: Go away, leave me alone! Оди си, остави ме на мира!
2. оди (на одмор).
3. исчезнува (болка/проблем)

go back

1.
враќа

go back from

1.
(on) ones word не стои на збор

go back from (on) ones word

1.
не стои на збор

go back on

1.
phr.v. go back on one's promise/word прекршува ветување/збор

go bad

1.
се расипува (храна)

go bald

1.
оќелавува

go bankrupt

1.
банкротира

go between

1.
посредник

go by

1.
преоѓа

go down

1.
спушта

go down with

1.
phr.v. легнува/паѓа болен од/со: Не went down with pneumonia Тој доби/се разболе од пневмонија

go down; descend

1.
се спушта; спушта

go down; descend; lower

1.
спушта; се спушта

go dutch

1.
дели трошоци

go far afield

1.
се оддалечува

go fifty fifty

1.
дели на половина

go for

1.
оди по

go forth

1.
phr.v. f ml. lit. тргнува, поаѓа go

go forward

1.
напредува

go in

1.
влегува

go in with

1.
phr.v. здружува средства/пари/сили со

go in zigzag

1.
се тетерави, оди лево десно
2.
оди лево десно, се тетерави

go into

1.
phr.v. 1. пристапува, стапува (на функција/работно место).
2. се впушта (во објаснување/детали); go into details навлегува во детали.
3. истражува, испитува, анализира (прашање/проблем): This matter is being gone into Оваа работа се разгледува.
4. изделува (пари/средства).
5. посветува (време)

go into a huddle

1.
се трга на страна, се групира, се дели (од други)
2.
се групира, се дели (од други), се трга на страна

go into action

1.
оди во бој

go into bankruptcy

1.
банкротира

Go it

1.
Напред, Ајде
2.
Ајде, Напред

go mad

1.
се разлутува, се разбеснува, се возбудува
2.
се возбудува, се разбеснува, се разлутува

go off

1.
изгаснува, прекинува

go off the deep end

1.
губи контрола, избувнува

go on

1.
продолжува, напредува

go on with

1.
phr.v. 1. be going on with; go on with има доволно од нешто: Have you got enough money to be going on with Имаш ли доволно пари?
2. go on with you! inf. ајде де! како да не! не ти верувам!

go on!

1.
продолжи