? заменува една буква

travel

1.
патување патува
2.
n. патување; /2/ патопис; /3/ движење, преместување, од; v. патува; /2/ оди, се движи; /3/ се шири (за светлост, за звук)
3.
патува; патување
4.
патува
5.
туризам
Зборови со слично значење

travel abroad

1.
патува во странство

travel agency

1.
туристичка агенција

travel agent

1.
туристичка агенција

travel brochure

1.
n. туристичка брошура

travel bureau

1.
n. travel agency

travel-bag

1.
патна торба

travel-sick

1.
adj. brit. be travel-sick му се лоши од/при riai ување

traveler

1.
патник
Зборови со слично значење

travelled

1.
a. кој многу патувал; /2/ прооден (за пат)
2.
brit., traveled adj. 1. well/much/widely-travelled изнапатуван; изнашеган.
2. well travelled road фреквентен пат; welltravelled part of the country добро посетен дел од земјата
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

traveller

1.
патник
2.
n. патник
Зборови со слично значење

traveller's

1.
cheque brit., traveler's check amer. n. econ. патнички чек

travelling

1.
патување патувачки
2.
n. патување; a. патувачки, скитачки; /2/ патен, подвижен
Зборови со слично значење
именки (синоними):

travelling clock

1.
n. мал будилник

travelling expenses/charges

1.
патни трошоци, дневници

travelling library

1.
n. подвижна библиотека

travelling people

1.
n. pl. патници

travelogue

1.
n. (amer. (исто и travelog) илустриран/филмуван патепис
Зборови со слично значење
именки (синоними):