? заменува една буква

move back

1.
phr.v. (се) враќа (назад): Не moved back to the desk Тој се врати на бирото; Move the table back to where it was before Врати ја масата на старото место

move back; reverse

1.
враќа (назад); се враќа (назад)