? заменува една буква

movement

1.
движење
2.
n. движење, преместување, помрднување; /2/ од
3.
побарувачка; движење; проток

movement; motion

1.
движење