? заменува една буква

front

1.
преден дел на лицето
2.
n. предна страна, предница
in front - од напред, пред
to the front - напред
to come to the front - се истакнува, свртува внимание на себе; /2/ фронт; /3/ (архит.) фасада; /4/ (поет.) чело, лице; a. предени, истакнат; /2/ (воено) фронтовски, фронтален; v. е свртен кон, излегува на; /2/ се спротиставува на
3.
фасада
4.
предница
Зборови со слично значење
именки (антоними):
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

front bench

1.
n. brit. pol. the front bench 1. министри (на влада).
2. министри (на влада во сенка)

front door

1.
n. главна врата

front for

1.
phr.v. front for sb служи некому како параван/фасада

front line

1.
n. in the front line а) во прва (борбена) линија, б) во првите редови: in the front line of the fight against Aids во првите редови во борбата против сида

front matter

1.
n. воведни страници (од книга)

front money

1.
n. econ. аванс

front office

1.
рецепција

front page

1.
n. насловна страна: front page newslstory новост/настан за насловна страна

front room

1.
n. дневна соба

front-end processor

1.
n. comput. фронтален процесор

front-loader

1.
n. (исто и front loading washing machine) машина за перење со врата од напред

front-wheel drive

1.
n. auto, погон на предни тркала

front; fore

1.
предна страна; чело

front(age)

1.
предница; фасада

frontage

1.
челно место
Зборови со слично значење
именки (синоними):

frontal

1.
преден
2.
a. (анат.) челен; /2/ (воено) фронтален
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (слични):

frontier

1.
граница
2.
n. граница; /2/ attr. граничен

frontiersman

1.
n. жител на погранична област
Зборови со слично значење
именки (синоними):

frontrunner

1.
фаворит

frontwards

1.
adv. напред
Зборови со слично значење
прилози (синоними):
прилози (антоними):