? заменува една буква

fore

1.
предходен
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):
прилози (синоними):
прилози (антоними):

fore finger

1.
кажипрст

fore-and-aft

1.
adv. naut. 1. од клунот до крмата (од бродот).
2. низ/по целиот брод
Зборови со слично значење

fore-arm

1.
рака (под лактот)

forearm

1.
подлакток
2.
подлактица
Зборови со слично значење
именки (синоними):
глаголи (синоними):

forebear

1.
n. (исто и forbear) предок
Зборови со слично значење
именки (синоними):

forebode

1.
претскажува
Зборови со слично значење

foreboding

1.
претчувствување
2.
претчувство

forecast

1.
претсметка
2.
n. предвидување, прорекување, прогноза
3.
v. прорекува
4.
предвидува; претскажува, прогнозира; прогноза
5.
прогноза

forecast; prognosis(-ses)

1.
прогноза

forecaster

1.
n. метеоролог

forecasting

1.
n. прорекување, предвидување, прогноза
2.
предвидување; прогнозирање

forecastle

1.
преден дел на лаѓа

foreclose

1.
v.t. 1. econ. law. запленува (on sb/sth некому нешто/нешто); лишува од право (на користење/сопственост); foreclose a mortgage запленува хипотека.
2. исклучува; foreclose the possibility of ја исклучува можноста за
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

forecourt

1.
n. двор; простор (пред бензинска пумпа)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

foredoomed

1.
adj. осуден (to sth на нешто); foredoomed to failure осуден на неуспех
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

forefather

1.
потомок
2.
предок
Зборови со слично значење

forefinger

1.
n. показалец
2.
показалец
Зборови со слично значење
именки (синоними):

forefoot

1.
n. zool. (pl. forefeet ) предна нога (од четириножно животно)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

forefront

1.
n. 1. the forefront of sth а) врв на нешто (технологија/напредок/истражување). б) преден план: Не is at the forefront in his field of research Тој е на самиот врв во неговото поле на истражување.
2. bring sth to the forefront доведува нешто во преден план.
3. be in/at the forefront of sb's mind се наоѓа во центарот на нечие интересирање
Зборови со слично значење

forego

1.
претходи
2.
v. претходи; /2/ се одрекува, се воздржува (од нешто)
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):

foregoing

1.
предходен
2.
a. претходен, гореспомнатиот
3.
претходен
Зборови со слично значење

foregoing conclusion

1.
однапред донесена одлука, она што ќе се случи

foregone

1.
a. предодреден, неизбежен, пристрасен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

foregone conclusion

1.
n. It was a foregone conclusion однапред позната работа: The outcome of the vote is a foregone conclusion Резултатот од гласањето е однапред познат

foreground

1.
n. преден план
2.
предница
Зборови со слично значење
именки (синоними):
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):

forehand

1.
a. благовремено, однапред; /2/ (спорт) од десна страна, форхенд (сервис во тенис)
2.
тенис
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):
придавки (антоними):

forehanded

1.
a. правовремен; /2/ далекувид; /3/ (амер.) успешен, кој напредува
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

forehead

1.
чело
2.
n. чело
Зборови со слично значење

foreign

1.
туѓ
2.
a. странски; /2/ непознат, туѓ; /3/ страв, далечен
foreigner n - странец; /2/ туѓинец
3.
странски
4.
туѓ; странски
5.
туѓ, странски
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

foreign 2

1.
странски; туѓ