? заменува една буква

aft

1.
на крмата (на бродот), назад
2.
крма-брод
Зборови со слично значење
придавки (антоними):
придавки (слични):
прилози (синоними):
прилози (антоними):

aft I

1.
(naut.) крмен

aft II

1.
adv. (naut.) на крма

after

1.
подоцна, подоцнежен, заден, спрема, по, после, за
2.
потоа
3.
prep. зад, за; /2/ по, потоа; /3/ со, по; /4/ за
to inquire after - се известува за некого); a. следен; /2/ (мор.) последен, на крма; adv. зад, позади; /2/ потоа, после, подоцна conj. откако тоа што е
4.
по

after all

1.
сепак, конаено, на крај од краиштата
2.
сепак, меѓутоа, најпосле

after date draft

1.
меница наплатлива во специфицирано време по нејзино издавање

after dunner

1.
по ручекот

after hours

1.
после работно време

after I

1.
a заден; опашен; (naut.) крмен; an ~ deck крмена палуба (see also stern II)

after II

1.
prep ;1. после; ~ me (supper, that, a year) после мене (вечера, тоа, година дена); five minutes ~ three пет минути после три ;2. за, после; one ~ the other еден за друг; repeat ~ me повтори после мене; one misfortune ~ the other несреќа за несреќа; shut the door ~ you затвори ја вратата зад себе; wave ~ wave бран зад бран; I'll go ~ him одење после него ;3. по; he was named ~ his uncle именуван му е по името на неговиот чичко ;4. по, по угледот на; ~ Rubens по Рубенсу ;5. misc.; the day ~ tomorrow задутре; to be ~ smb. гонење на некого; what are you ~? што бараш? to seek ~ fame барање славa; year ~ year од години во година; ~ all my trouble покрај сите на моја муке; look ~ the baby припазување на дете; he takes ~ his father тој личи на татко му

after III

1.
conj откако; ~ he read the newspaper, he put out the light откако го прочита весникот, го угаси светлото

after n

1.
(pl) благо (по јадење)

after one's heart

1.
како што сака, што му одговара
2.
што му одговара, како што сака

after sb

1.
спрема некого, во стилот на

after shave

1.
лосион кој се употребува после бричење

after sight

1.
по поднесување (на увид)

after the latest fashion

1.
по последна мода

after this fashion

1.
на овој начин

after tomorrow

1.
заутре

after you

1.
повелете, после вас

after-care

1.
n. med. домашна нега (на болен по излегување од болница)

after; afterwards

1.
после; подоцна

after; afterwards; later

1.
подоцна; после; попосле

afterbirth

1.
n постелјица
2.
постелка, плацента

afterburner

1.
n (aviation) комора за дополнително согорување

aftercrop

1.
втора жетва

afterdeck

1.
n крмена палуба

afterdinner

1.
a послеручек; an ~ story приказна после јадење

aftereffect

1.
n дополнително дејство, дополнителна последица
2.
последица

afterglow

1.
n (usu. fig.) дополнителен сјај
2.
блесок на зајдисонце

afterheat

1.
n. phys. секундарна топлина (во нуклеарен реактор)

afterlife

1.
n задгробен живот
2.
задгробен живот
3.
задгробност
Зборови со слично значење
именки (синоними):

aftermath

1.
n ;1. последици; the ~ of war последици на војната ;2. втора косидба
2.
последица
Зборови со слично значење

aftermost

1.
a ;1. последен ;2. (naut.) наjблизок на крмата

afternoon

1.
попладне
2.
n. попладне

afternoon I

1.
n послепладне; he stayed all ~ остана цело послепладне; in the ~ после (по) пладен

afternoon II

1.
a попладневен