? заменува една буква

cause

1.
n. причина
prime cause - прапричина; /2/ повод; /3/ дело, предмет; /4/ (прав.) предмет, процес; v. предизвикува, влијае (е причина); /2/ присилува, наредува
2.
because
3.
предизвикува; придонесува
4.
причина
5.
последица

cause a misunderstanding

1.
предизвикува недоразбирање

cause; bring about; contribute; help; assist; aid

1.
придонесува; предизвикува; помага

cause; reason

1.
причина; повод

causeless

1.
без причини
2.
a. беспричински, неоснован, необразложен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

causelessness

1.
безпричински

causers

1.
причинител

causeway

1.
насип
Зборови со слично значење
именки (синоними):
глаголи (синоними):