? заменува една буква

run

1.
трчање
2.
n. трк, трчање, кратко патување
at a run - со трчање, трчајќи
on the run - во движење
to come on the run - тргнува
to go for a run - потрчува; тек, правец, насока, тенденција
the run of events - тек на случки
at a run - по ред, еден по друг; јато, крдо; v. трча, брза, бега, води (бизнис), поминува, одминува
letter runs - писмото гласи
to run a risk - се изложува на опасност
to run about - трча наоколу
to run across - наидува, се измерува
to run against - случајно наидува на, се среќава
to run after - трча по, прогонува
to run at - напаѓа
to run away - напушта, бега
to run down a person - прегазува човек
to run in with - се судира
to run off - претекува, бега
to run out - истекува; испливува
to run to - изнесува
to run up - притекува, притрчува; брзо подига
3.
компј. Команда за започнување на извршување на програм.
4.
трча
5.
движи
6.
управува

run across

1.
phr.v. налетува на, набасува Ha(sb/sth некого/нешто)

run adrift

1.
оди каде што го носат нозете

run along

1.
phr.v. ајде оди си (детенце)

run amok

1.
некој што е надвор од контрола, беснее

run amok at

1.
напаѓа безглаво

run around

1.
phr.v. се дружи со, се состанува со

run as quickly as you can

1.
трчајте колку што можете побргу

run away

1.
phr.v. 1. бега, побегнува (from од).
2. run away from sth бега од нешто.
3. run away with sth a) краде/побегнува со нешто, б) (возилото) троши многу гориво, в) лесно победува; лесно освојува (првенство/титула); се прошета (низ првенство).
4. run away with the idea/impression that... се занесува со идејата дека ...: Don't you run away with the idea that this is going to be easy! Немој да се занесуваш дека ова ќе биде лесно!
5. run away with sb бега со некого

run back

1.
phr.v. премотува лента/филм

run down

1.
исцрпен

run errands

1.
пренесува пораки, извршува разни работи (задачи)

run into

1.
phr.v. 1. run into sb (случајно) налетува на некого.
2. run into sth a) налетува на (густа магла/пороен дожд/силен ветар), б) запаѓа во (проблеми/тешкотии); run into debt запаѓа во долгови; run into trouble запаѓа во неприлики; наидува на проблеми; run into danger се изложува на опасност, в) достигнува до: Our debts run into six figures Нашите долгови достигнуваат шестоцифрена бројка.
3. run (sth) into sb/sth удира (со нешто) во некого/нешто: She ran her car into a tree while reversing Таа удри со колата во едно дрво додека се враќаше во рикверц.
4. run into hundreds/thousands/millions of pounds/dollars (долговите/трошоците) достигнува стотици/илјади/милиони фунти/долари

run its course

1.
поминува циклус; почнува, продолжува и завршува

run off

1.
побегнува

run off with

1.
phr.v. 1. run off with sb побегнува со некого.
2. run off with sth без дозвола зема нешто; украдува нешто

run out

1.
истрчува

run out on

1.
phr.v. остава, напушта (sb некого): He ran out on his wife when she was pregnant Тој ја остави жената кога таа беше бремена

run over

1.
прегазува

run the danger

1.
се изложува на опасност

run the risk

1.
во опасност е, се изложува на опасност

run through

1.
phr.v. 1. прострујува (вест/озборување); навира (мисли).
2. проткаен е, сеприсутен е: Deep melancholy runs through his poetry Неговата поезија е проткаена со длабока меланхолија.
3. продискутира, разгледува, прегледува.
4. (набрзина) повторува (текст/сцена).
5. арчи, изарчува(пари)

run up

1.
phr.v. l. зема залет (скокачот).
2. крева, истакнува (знаме на јарбол).
3. прави (голема сметка); run up debts влегува во големи долгови: She ran up a huge phone bill Таа направи огромна телефонска сметка.
4. run up a dress/skirt на брза рака сошива/прикрпува фустан/сукња

run up against

1.
phr.v. се соочува, се судрува со (тешкотии/проблеми)

run-around

1.
n. inf. give sb the run-around a) одбегнува некого; праќа некого на трети/петти колосек, б) изневерува (сопруга/сопруг)

run-in

1.
n. inf. 1. sport залет.
2. подготвителен период: the run-in to the elections предизборниот период.
3. inf. препирка, расправија; have a runin with sb се препира/спречка со некого
Зборови со слично значење

run-length limited (RLL)

1.
компј. Технологија за читање и запишување на податоци на тврд диск. Претходно податоците се префрлаат во поинаков дигитален формат што овозможува погуст и покомпактен запис. Види advanced run-length limited, modified frequency modulation.

run-of-the-mill

1.
adj. обичен, банален
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

run-up

1.
n. 1. sport залет.
2. the run-up to sth (подготвителен) периодот пред/до нешто: the run-up to the 2001 elections периодот пред изборите во 2001.
3. amer. скок. покачување
Зборови со слично значење
именки (синоними):

runaway

1.
бегалец
2.
n. бегалец (и воен); a. кој избегал
3.
одбегнат
Зборови со слично значење

rune

1.
n. рунско писмо
Зборови со слично значење
именки (синоними):

rune-staff

1.
n. 1. магично стапче (испишано со рунско писмо).
2. рунски календар

rung

1.
pp. од глагол to ring
2.
одѕвонето
Зборови со слично значење
именки (синоними):

runic

1.
adj. рунски: runic signs рунски знаци
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (слични):

runner bean

1.
n. bot brit. (исто и scarlet runner) веткач, огноцветен грав (amer.: string bean) (Phaseolus coccineus)

runner-up

1.
n. натпреварувач кој освојува второ место
Зборови со слично значење

running

1.
трчање
2.
n. трка, трчање; /2/ течење, пропуштање; /3/ работа; движење, дејствое
to be in the running - има шанса за добивка
to be out of the running - нема шанса за успех
to take up the running - превзема иницијатива; a. кој трча; непрекинат; следен; /2/ кој тече; /3/ сегашен
for three days running - три дена едноподруго
3.
тековен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

running bill

1.
current account