? заменува една буква

fall

1.
пад
2.
n. пад; /2/ паѓање; /3/ (обично во мн.) водопад, слап; /4/ косина, падина, стрмина; v. паѓа; /2/ опаѓа, се спушта, се смирува; /3/ наидува, паѓа на, испаѓа; /4/ (како глагол што поврзува и изразува преод од една состојба во друга)
to fall asleep - заспива
to fall sick - се разболува; /5/ паѓа во, доаѓа до
to fall across - случајно сретнува
to fall among - случајно се наоѓа (меѓу)
to fall apart - се распаѓа
3.
пад; паѓа
4.
паѓање

fall 2

1.
паѓа

fall about

1.
phr.v. fall about laughing се превиткува од смеење

fall asleep

1.
умира (фиг), заспива

fall away

1.
phr.v. 1. се смалува, опаѓа (бројот/посетителите/интересот).
2. исчезнува (нестрпливоста/стравот).
3. се одвојува, се откажува (from sth од нешто).
4. се спушта (теренот)

fall back

1.
phr.v. отстапува, се повлече, повлекува (војската/од страв/изненадување)

fall back on

1.
phr.v. 1. прибегнува кон (тактика/метод).
2. се потпира на/врз; have sth to fall back on има нешто на што секогаш може да се потпре/се врати: I have some money to fall back on Имам нешто пари во резерва

fall behind

1.
phr.v. 1. заостанува (sb/sth зад некого/нешто), губи чекор (sb/sth со некого/нешто).
2. fall behind with one's work/the rent заостанува со работата/киријата.
3. fall behind schedule доцни (со рокови)

fall for

1.
phr.v. 1. се заљубува во (sb/sth некого/нешто).
2. наседнува, паѓа (на трик/измама).
3. hook, line, and sinker види hook 1

fall foul

1.
се судри; се скара; потфрли кај

fall guy

1.
n. inf. 1. жртвен јарец.
2. лесна жртва

fall in

1.
постројува

fall into

1.
phr.v. 1. fall into a conversation with sb започнува разговор со некого.
2. fall into bad habits стекнува лоши навики.
3. fall into the habit of doing sth му станува навика да прави нешто.
4. fall into decline опаѓа.
5. fall into decay/disrepair/ruin се распаѓа.
6. fall into disrepute стекнува лош глас/репутација.
7. fall into the hands/clutches of паѓа во рацете/канџите на.
8. fall into the trap (of) паѓа во стапицата (на/од).
9. fall into debt econ. запаѓа во долгови.
10. fall into place види place 1

fall into disfavour

1.
паѓа во немилост

fall into disgrace

1.
паѓа во немилост

fall off

1.
отпаѓа

fall on/upon

1.
phr.v. 1. се нафрла врз (sb/sth некого/нешто): The kids fell on the pizzas as if they hadn't eaten for weeks Децата навалија на пиците како со недели да не јаделе.
2. му паѓа (должноста/обврската): The full cost of the trip fell on me Сите трошоци на патувањето јас ги подмирив.
3. (се) запира, застанува, (се) задржува (погледот): Му eyes fell on a strange object Погледот ми се задржа на еден необичен предмет.
4. fall on hard times запаѓа во сиромаштија.
5. fall on deaf ears види ear 1

fall out

1.
отпаѓа

fall short

1.
изневерува надежи

fall through

1.
пропаѓа

fall through the cracks

1.
помине незабележано; занемарено; непроверено

fall to

1.
phr.v. 1. It falls to sb to do sth му паѓа редот/должноста/обврската да (на)прави нешто: It fell to me to give them the bad news Мене ми падна должност ди им ги соопштам лошите вести.
2. fall to doing sth почнува да прави нешто: They fell to arguing among themselves Тие почнаа да се караат меѓу себе.
3. fall to sb's lot (to do sth) нему му падна редот (да направи нешто); него го фати лотата (да направи нешто)

fall victim to

1.
станува жртва на

fall-off

1.
n. смалување, намалување (in production/attendance на производство/посета)

fall-out

1.
кавга

fallacious

1.
лажен, неверодостоен, неточен, сомнителн
2.
неточен, лажен, неверодостоен, сомнителн
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

fallaciousness

1.
n. лажност; погрешност
Зборови со слично значење
именки (синоними):

fallacy

1.
привидност, погрешен заклучок, заблуда, лажност
2.
обмана
3.
лажност, привидност, погрешен заклучок, заблудагре
Зборови со слично значење
именки (синоними):

fallen

1.
паднат
Зборови со слично значење

fallen; deposed

1.
паднатите (во војна)

fallibility

1.
n. грешност, погрешливост: human fallibility склоноста на човекот да греши; грешноста на човекот
Зборови со слично значење
именки (антоними):

falling

1.
adj. во опаѓање (цени/население/вредност); beware (of) falling rocks! внимание, одрон!
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

falling star

1.
n. ѕвезда што паѓа

Fallopian tube

1.
n. anat. (исто и oviduct) јајцевод

fallout shelter

1.
n. атомско засолниште

fallow

1.
необработен
Зборови со слично значење

falls

1.
водопад
Зборови со слично значење