? заменува една буква

lessen

1.
v. (се) намалува; /2/ (се) обезвреднува
2.
смалува
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):