? заменува една буква

stay

1.
патемен престој
2.
n. престојување, траење на престој
to make a stay - се задржува; /2/ задржување; v. останува, престојува; /2/ застанува, е на гости; /3/ издржува, поднесува
to stay away - не доаѓа, не се појавува
to stay in - седи дома, не излегува
to stay on - се задржува
to stay out - е отсутен, надвор од дома
to stay up - бдее, останува буден
3.
престој
4.
останува
5.
задржува
6.
потпора

stay around

1.
phr.v. inf. останува со некого

stay behind

1.
phr.v. останува (откако другите си одат): I'll stay behind to clear up Јас ќе останам да расчистам

stay down

1.
phr.v. 1. останува долу, не се крева.
2. останува под вода.
3. Nothing I eat will stay down Се што ќе изедам се повраќам

stay off

1.
phr.v. stay off alcohol/drugs се држи понастрана од алкохол/дрога; stay off work/school не оди на работа/училиште

stay on

1.
phr.v. 1. продолжува, останува (на работа/факултет): More and more pupils are staying on at school after the age of 16 Се повеќе ученици по наполнети 16 години го продолжуваат образованието.
2. работи, вклучен е (радиото/телевизорот)

stay over

1.
phr.v. l. останува (уште малку).
2. (останува да) преноќи: Do you want to stay over? Сакаш ли вечерва овде да преспиеш?

stay up

1.
phr.v. l. не си легнува: We always stay up on Saturdays Во саботите секогаш доцна си легнуваме; Don't stay up for me tonight Вечерва не ме чекај (легни си).
2. стои, не паѓа (панталони/ограда/чорапи): Му zip won't stay up Ми се отвора патентот

stayer

1.
n. be a stayer издржлив е (тркачот/коњот)

staying power

1.
n. издржливост, кондиција