? заменува една буква

rest

1.
остаток
2.
n. одмор, починка, сон
at rest - кој се одмора
to have, to take rest - се одмора
to set at rest - смирува; v. се одмора, мирно лежи, почива; /2/ застанува (за мисли и сл.); /3/ се потпира (on, against); /4/ се надева, полага (надеж); се заспива, се темели; n. остаток, преостанат дел од нешто; останати
all the rest, the rest of it - се останато, се што преостана; v. преостанува
3.
одмора; се одмора

rest on

1.
phr.v. 1. зависи од (sb/sth некого/нешто).
2. се запира (погледот) врз/на (некого/нешто)

rest room

1.
n. amer. јавен тоалет (во театар/продавница)

rest-home

1.
n. старечки дом

rest-house

1.
n. ан

rest; remainder

1.
ресто; остаток

restage

1.
v.t. theat. повторно поставува (претстава на сцена)

restart

1.
v. 1. comput. повторно вклучува (систем); повторно влегува (во програма).
2. повторно започнува (да работи/трка).
3. повторно пали/стартува (мотор/машина)
Зборови со слично значење

restate

1.
v.t. 1. повторува (тврдење/причина).
2. одново загатнува (прашање/нроблем).
3. одново објаснува (став/мислење).
4. преформулира (прашање)
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

restaurant

1.
n. гостилница, ресторан
2.
ресторан
Зборови со слично значење
именки (синоними):

restaurant car

1.
n. rail. brit. вагон-ресторан

restaurateur

1.
n. сопственик/управник на ресторан
Зборови со слично значење
именки (синоними):

rested

1.
adj. одморен
Зборови со слично значење
придавки (антоними):
придавки (слични):

restful

1.
a. спокоен; /2/ мирен, тих
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

restfully

1.
adv. смирувачки, спокојно
Зборови со слично значење
прилози (синоними):

restitution

1.
враќање имот
2.
обновување; /2/ воспоставување, враќање (на загубено); /3/ надомест
to make restitution - надополнува, надоместува
3.
враќање

restive

1.
нервозен
Зборови со слично значење

restively

1.
adv. нервозно, нестрпливо

restiveness

1.
n. нервозност, нестрпливост
Зборови со слично значење

restless

1.
a. вознемирен; /2/ неспокоен, нестрплив
2.
немирен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

restlessness

1.
n. 1. нервоза, нервозност, вознемиреност, агитираност.
2. нестрпливост; show signs of restlessness покажува знаци на нестрпливост

restock

1.
v.t. 1. снабдува (sth (with sth)) нешто (со нешто)); наполнува (фрижидер/продавница - со храна/производи).
2. (до)порибува (река/езеро)
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

restocking

1.
обновување на залихи
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

restoration

1.
обнова
2.
реставрација

restorative

1.
adj. закрепнувачки (воздух/прошетка/вежби)
Зборови со слично значење

restore

1.
обновува
2.
v. воспоставува, доведува во првобитна состојба, обновува
Зборови со слично значење

restorer

1.
n. реставратор
Зборови со слично значење

restrain

1.
v. скротува, сопира; /2/ спречува, задржува; ограничити; /3/ затвора, фрла в затвор
2.
воздржува

restrained

1.
a. контролиран, воздржан; /2/ ограничен
Зборови со слично значење
придавки (антоними):
придавки (слични):

restraint

1.
n. воздржаност, повлеченост; строгост; /2/ спречување, ограничување; /3/ задржување, затворање (в затвор)
2.
спречување; ограничување
Зборови со слично значење

restraint; restriction

1.
ограничување; спречување

restrict

1.
ограничува
2.
v. ограничува
Зборови со слично значење

restricted

1.
adj. 1. ограничен (иростор/време/тираж/хоризонт/поглед/видливост); ограничен, намален, редуциран (износ/број/избор).
2. ограничен, контролиран (со закон/пропис): The sale of alcohol is restricted to people over the age of 18 Продажбата на алкохол е ограничена на лица постари од
18.
3. забранет (област).
4. таен (документ).
5. ограничен, кусоглед (идеи/ставови/погледи).
6. feel restricted се чувствува ограничен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

restricted letter of credit

1.
акредитив кој корисникот може да го поднесе за наплата само во одредена банка

restriction

1.
ограничување ограничувајќи
2.
n. ограничување
3.
ограничување
Зборови со слично значење
именки (синоними):

restrictive

1.
a. ограничувачки; /2/ рестриктивен
Зборови со слично значење
придавки (антоними):

restrictive clause

1.
n. ling. (исто и restrictive relative clause) рестриктивна(релативна) клауза