? заменува една буква

relief

1.
n. олеснување (на болки и сл.); утеха
to bring, to give relief - донесува олеснување; /2/ помош; /3/ ослободување (од работа, од парична казна)
2.
олеснување
3.
помошен

relief agency

1.
n. хуманитарна организација

relief fund

1.
потпорен фонд

relief organization

1.
n. хуманитарна организација

relief printing

1.
n. typo, релјефен печат