? заменува една буква

conclusion

1.
крај, заклучок, одлука
2.
n. заклучок
in conclusion - конечно, на крај; /2/ завршок, крај
to bring to a conclusion - стигнува до крај, завршува; /3/ извод, заклучок
to draw a conclusion - донесува заклучок
3.
завршеток, заклучок

conclusion; deduction; reasoning

1.
заклучок; крај; размислување