? заменува една буква

decision

1.
решение
2.
n. одлука, решение; /2/ решителност, одлучност
3.
одлука

decision making

1.
одлучување

decision-maker

1.
n. (човек) одговорен (за донесување одлуки)

decision; decree

1.
одлука; декрет