? заменува една буква

movable

1.
a. подвижен; /2/ подвижен (за имот)
2.
подвижен
Зборови со слично значење

movable property, movables

1.
подвижен имот

movables

1.
подвижен имот
2.
n. (pl.) подвижен имот
Зборови со слично значење