? заменува една буква

move up

1.
phr.v. 1. се помрднува: Can you move up a few seats? Можете ли да се помрднете за неколку седишта?
2. sport напредува (во повисок ранг/лига).
3. school напредува во повисок клас (ученикот).
4. добива унапредување (работникот)